About BDC

高旻辰
Aulu Tjibulangan
屏東來義鄉義林部落排灣族
陳忠仁
Giljigiljaw Tjaruzalum
屏東三地門鄉青山部落排灣族
孔柏元
Kwonduwa
台東卑南鄉利嘉部落卑南族
王傑
Siyang Sawawan
台東卑南鄉龍過脈部落卑南族
陳聖志
張杰
Kaniw Panay
花蓮縣豐濱鄉丁仔漏部落與光復鄉馬太鞍部落阿美族